4.8 Taakvelden

Met de laatste wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is de wijze waarop de informatie voor derden (Iv-3) wordt verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. Deze voorgeschreven taakvelden vervangen vanaf de begroting 2017 de functies in de Iv-3 aanlevering.
De baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's moeten ook worden opgenomen in een bijlage bij de financiële begroting en de jaarrekening.

De gemeente Haarlem heeft hierbij het volgende verdelingsprincipe gehanteerd:

  • De kosten van de lijnafdelingen en de niet tot de overhead behorende centrale kosten (deel ICT, voertuigen en facilitaire zaken) worden procentueel naar de producten/taakvelden verdeeld.
  • Conform het advies in de vraag en antwoordrubriek van de commissie BBV worden toerekeningen kleiner dan 10% van het door te berekenen bedrag achterwege te laten.
  • De toerekening van overhead vind plaats naar rato van de personeelskosten per taakveld/product.
  • Op kostenplaatsniveau is beoordeeld aan welk taakveld de kostenplaats moet worden toebedeeld.

Nr.

Taakveld

Begroting lasten

Begroting baten

Begroting saldo

Realisatie lasten

Realisatie baten

Realisatie saldo

0.1

Bestuur

4.155

-28

4.127

4.097

-921

3.176

0.10

Mutaties reserves

19.657

-31.350

-11.693

43.273

-23.474

19.799

0.2

Burgerzaken

5.380

-3.872

1.508

5.662

-3.706

1.956

0.3

Beheer ov. gebouwen en gronden

1.699

-6.199

-4.500

3.188

-9.617

-6.429

0.4

Overhead

49.366

-2.599

46.768

46.253

-2.810

43.444

0.5

Treasury

635

-1.163

-528

-179

-1.186

-1.364

0.61

OZB woningen

1.600

-20.500

-18.900

1.542

-20.833

-19.291

0.62

OZB niet woningen

1.350

-17.801

-16.451

1.301

-17.572

-16.272

0.63

Parkeerbelasting

75

-1.084

-1.009

73

-1.055

-982

0.64

Belastingen Overig

563

-7.798

-7.235

542

-7.869

-7.326

0.7

Alg. en ov. uitk.Gemeentefonds

0

-285.773

-285.773

0

-285.842

-285.842

0.8

Overige baten en lasten

3.609

0

3.609

910

0

910

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

1.228

0

1.228

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

11.329

-182

11.147

11.344

-131

11.213

1.2

Openbare orde en Veiligheid

8.551

-884

7.667

8.745

-1.173

7.573

2.1

Verkeer en vervoer

23.222

-1.891

21.331

23.124

-3.740

19.384

2.2

Parkeren

9.726

-18.860

-9.134

9.272

-19.610

-10.339

2.3

recreactieve havens

0

-740

-740

0

-725

-725

2.4

Economische Havens/waterwegen

3.178

-247

2.931

3.252

-268

2.984

3.1

Economische ontwikkeling

1.742

-44

1.698

1.930

-52

1.878

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

1.077

-5.090

-4.013

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

312

-731

-419

468

-637

-169

3.4

Economische promotie

688

-1.042

-355

769

-1.502

-733

4.2

Onderwijshuisvesting

19.447

-1.185

18.262

20.186

-1.328

18.858

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzkn

12.516

-7.555

4.961

11.883

-7.494

4.388

5.1

Sportbeleid en activering

5.077

-1

5.076

5.811

-7

5.803

5.2

Sportaccommodaties

4.637

-1.135

3.502

4.616

-1.161

3.454

5.3

Cultuurpres., -prod. en -part.

18.409

-43

18.366

17.683

-75

17.608

5.4

Musea

5.842

0

5.842

5.893

-6

5.886

5.5

cultureel erfgoed

925

0

925

925

0

925

5.6

Media

4.337

0

4.337

4.372

0

4.372

5.7

Openb. groen en (ol) recreatie

10.076

-522

9.554

9.756

-157

9.599

6.1

Samenkracht en burgerparticip.

15.906

-1.441

14.465

14.846

-1.587

13.259

6.2

Wijkteams

3.036

-102

2.934

2.972

-167

2.805

6.3

Inkomensregelingen

72.472

-53.341

19.131

74.648

-55.277

19.371

6.4

Begeleide participatie

25.229

0

25.229

25.117

-6

25.111

6.5

Arbeidsparticipatie

6.564

0

6.564

5.183

0

5.183

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.422

-43

5.379

5.232

-245

4.986

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

18.789

-2.939

15.850

15.334

-2.410

12.924

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

23.237

-30

23.207

26.995

-4

26.991

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

59.497

-4.588

54.909

58.010

-6.164

51.846

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

5.100

-1.139

3.961

4.893

-1.217

3.676

7.1

Volksgezondheid

11.527

-60

11.467

11.089

-283

10.806

7.2

Riolering

8.862

-11.646

-2.784

8.842

-11.766

-2.923

7.3

Afval

19.884

-21.575

-1.691

19.938

-21.823

-1.885

7.4

Milieubeheer

6.022

-95

5.927

5.751

-383

5.369

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

1.447

-1.251

196

1.596

-1.349

247

8.1

Ruimtelijke ordening

3.960

-57

3.903

4.102

-148

3.953

8.2

Grondexploitatie(nt bedrijftr)

16.065

-15.999

66

5.035

-25.928

-20.893

8.3

Wonen en bouwen

12.260

-15.537

-3.277

12.728

-9.912

2.816

Subtotaal

543.383

-543.072

311

551.303

-556.710

-5.407

0.11

Saldo baten en lasten

0

-311

-311

5.407

0

5.407

Totaal

543.383

-543.383

0

556.710

-556.710

0

De totale baten en lasten wijken met € 577K af van het overzicht baten en lasten (paragraaf 4.2). Dit wordt veroorzaakt door de saldi op afdelingskostenplaatsen welke in de bijlage taakvelden terecht wel zijn meegenomen, maar die niet zijn toegerekend aan een programma.