5.1 Besluit

De raad van de gemeente Haarlem

Gelezen het verslag van de Rekenkamercommissie over het Jaarverslag 2017;
Gelezen het verslag van bevindingen van de onafhankelijke accountant over de Jaarrekening 2017;
Gelezen de reactie hierop van college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. Vast te stellen de Jaarrekening 2017 en:

- de lasten te bepalen op € 551.726 (exploitatie € 507.453 en reserves € 43.273);
- de baten te bepalen op € 556.133 (exploitatie € 532.659 en reserves € 23.474).

2. Kostenoverschrijdingen betreffende lasten 2017 die passen binnen het bestaande
beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd, alsnog te
autoriseren. Een specificatie van deze lasten (categorie 2), is opgenomen in
hoofdstuk 4.6 Kadernota rechtmatigheid.

3. In te stemmen met de in hoofdstuk 4.7 van het jaarverslag opgenomen bijlage Single
information/Single audit (SiSa) en de toelichting daarop. De SiSa-bijlage wordt na
vaststelling van het jaarverslag door de raad aangeboden aan de staatssecretaris
van BZK.

4. Vast te stellen het Jaarverslag 2017.

Gedaan in de vergadering van 9 juli 2018,

De voorzitter, De griffier,