1.6 Investeringen

Bij de Kadernota 2017 heeft de raad de uitgangspunten voor het Investeringsplan 2017-2022 vastgesteld. Bij de Programmabegroting 2017 is het Investeringsplan 2017-2022 door de raad vastgesteld. In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie 2017 in relatie tot de jaarschijf en het beschikbare krediet.
Onderstaand een overzicht van de investeringen ten opzichte van de afgegeven prognose en de werkelijke realisatie.

Jaarschijf 2017
De jaarschijf 2017 is bij de kadernota en de programmabegroting geactualiseerd. Na deze actualisaties komt de jaarschijf 2017 uit op € 50,8 miljoen. Eind 2017 is hiervan € 40,3 miljoen gerealiseerd. Dit komt neer op een realisatiepercentage van 79%.
Bij de bestuursrapportage is een prognose van de realisatie van 87% (dit komt neer op circa € 44,1 miljoen) afgegeven. Ten opzichte van de prognose is de realisatie 91%.

Prognose investeringen per programma

IP 2017

Prognose 2017

Realisatie 2017

Verschil

Realisatie t.o.v. jaarschijf

Realisatie t.o.v. prognose bestuurs- rapportage

01. Maatschappelijke participatie

13.489

8.931

9.418

4.071

70%

105%

04. Duurzame Stedelijke Vernieuwing

184

184

145

39

79%

79%

05. Beheer en onderhoud

33.483

32.895

28.215

5.268

84%

86%

06. Burger, bestuur en veiligheid

858

688

667

191

78%

97%

07. Algemene dekkingsmiddelen

2.828

1.398

1.874

954

66%

134%

Eindtotaal

50.842

44.096

40.319

10.523

79%

91%

Beschikbare kredieten

In 2017 is er voor € 91,1 miljoen aan kredieten beschikbaar. Hiervan resteert eind 2017 nog € 24,5 miljoen aan kredieten.

Restant kredieten per programma

Krediet

Uitgaven t/m 31-12-2016

Realisatie 2017

Restant krediet

01. Maatschappelijke participatie

26.519

11.249

9.418

5.852

04. Duurzame Stedelijke Vernieuwing

4.198

3.806

145

247

05. Beheer en onderhoud

56.553

10.752

28.215

17.586

06. Burger, bestuur en veiligheid

1.135

32

667

436

07. Algemene dekkingsmiddelen

3.232

509

1.874

849

Totaal

91.637

26.348

40.319

24.970

De beschikbare kredieten zijn exclusief de geraamde inkomsten die, afhankelijk van hun status, zijn vrijgegeven door college of raad. In bijlage 6.7 van deze jaarrekening is een nadere specificatie hiervan opgenomen. In paragraaf 4.6 Kadernota rechtmatigheid van deze jaarrekening worden eventueel overschrijdingen van kredieten nader toegelicht.