1.5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven

Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die de gemeente vrij kan besteden met inachtneming van wet- en regelgeving. Deze gelden zijn voornamelijk afkomstig uit de algemene uitkering en belastingen. In de tabel hieronder zijn de algemene dekkingsmiddelen en de raming voor onvoorzien uitgaven gespecificeerd.

Algemene dekkingsmiddelen & overige inkomsten

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

Precariobelasting overig

776

747

788

Beleidsveld

51

Openbare ruimte en mobiliteit

776

747

788

Parkeerbelasting

8.848

8.951

9.209

Beleidsveld

52

Parkeren

8.848

8.951

9.209

Precariobelasting overig

289

459

444

Beleidsveld

63

Openbare orde en veiligheid

289

459

444

BIZ-heffing

295

317

288

Hondenbelasting

531

541

547

OZB niet woningen eigenaren

10.151

10.401

10.248

OZB niet woningen gebruikers

7.152

7.400

7.324

OZB woningen

20.024

20.500

20.833

Precario kabels en leidingen

5.147

5.164

5.147

Precariobelasting overig

569

574

528

Reclamebelasting Binnenstad

502

497

524

Reclamebelasting Cronjéstraat

80

74

77

Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting

61

58

60

Toeristenbelasting

1.243

1.200

1.316

Beleidsveld

71

Lokale belastingen & heffingen

45.755

46.726

46.892

Algemene uitkering

287.368

285.773

285.842

Beleggingen

521

964

981

Financieringsfunctie

9.000

-436

384

Beleidsveld

72

Algemene dekkingsmiddelen

296.889

286.301

287.207

Totaal

352.557

343.184

344.540