6.8Overzicht verworven subsidies

Verstrekker

Onderwerp

Verleend bedrag

EU / Agentschap SZW

ESF Toeleiding naar en behoud van werk

1.852

Ministerie van BZK

Bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen

90

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoeringskosten gevelmaatregelen geluidsanering Staten Bolwerk te Haarlem

186

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoeringskosten gevelmaatregelen geluidsanering Antoniestraat te Haarlem

20

Ministerie van OCW

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten tranche 2018

396

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Preventie woninginbraak

100

MRA

Internationale School Haarlem

400

MRA

Plan van Aanpak Klimaatadaptatie

17

MRA

Overmorgen: Stimuleringsaanpak voor energiebesparing MRA

50

MRA

Platform ruimte project monitor plancapaciteit MRA 2017

35

MRA

Rijksbijdrage Internationaal Onderwijs: 100 leerlingplaatsen internationale school

500

Provincie Noord-Holland

Herinrichting Kinderhuisvest en Kenaupark

76

Provincie Noord-Holland

Infrastructuur Zaanenstraat

118

Provincie Noord-Holland

Infrastructuur Velserstraat

475

Provincie Noord-Holland

Infrastructuur Churchillaan

256

Provincie Noord-Holland

Infrastructuur Blindspot

46

Provincie Noord-Holland

Parkmanagement Waarderpolder

13

Provincie Noord-Holland

Realisatie oplaadpunten Haarlem

23

Provincie Noord-Holland

Programma-manager RAP wonen

185

Provincie Noord-Holland

Schalkwijk Midden Dura Vermeer

10

Provincie Noord-Holland

Woonwensenonderzoek MRA, regio Zuid-Kennemerland/Ijmond

26

Provincie Noord-Holland

Snelfietsroute Haarlem - Amsterdam West jaarplan 2017

380

Provincie Noord-Holland

Sloepennetwerk Zuid-Kennemerland

23

Provincie Noord-Holland

Toegankelijkh bushalteplaatsen

93

VNG (n.a.v. besluit Tweede Kamer)

PMC BOP en Open Data

230

VNG (n.a.v. besluit Tweede Kamer)

PMC VvE's

230

Totaal

5.829

Er is nog steeds een stijgende lijn te zien in zowel het aantal subsidies dat is toegekend en het totaalbedrag dat de gemeente aan subsidies heeft ontvangen. Ten opzichte van 2016 heeft Haarlem voornamelijk van de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid meer subsidies ontvangen. Naast bijdragen voor diverse projecten rondom infrastructuur, heeft bijvoorbeeld het team Wonen een succesvolle aanvraag gedaan voor een project ten behoeve van het aanjagen van de woningbouw.

Ook heeft de gemeente in 2017 grote bedragen ontvangen van de Metropoolregio Amsterdam. Zo waren er hoge bijdrages voor de internationale school en subsidies voor projecten op het gebied van klimaatadaptatie en energiebesparing. Net als vorig jaar heeft de gemeente ook een bijdrage ontvangen van het Europees Sociaal Fonds voor het project Toeleiding naar en behoud van werk.

Het Kennispunt Subsidies van de gemeente Haarlem houdt een overzicht bij met de binnengekomen subsidies. Het Kennispunt is vaak ook betrokken bij het aanvragen van de subsidies. Op dit moment lopen er twee trajecten voor Europese subsidies.