1.3 Onderzoeken ingevolge verordening 213a

Zoals door de raad is vastgesteld in de Verordening Gemeentewet art. 213a voert het college jaarlijks 213a-onderzoeken uit. Dit zijn onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het college gevoerde beleid.
Het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gebruik van accommodaties voor jongerenwerk is in december afgerond en besproken met de commissie Samenleving.
Het onderzoek naar de verzakelijking van de subsidiesystematiek heeft vertraging opgelopen. Dit vanwege een verlate aanvang en de extra inspanningen die nodig zijn om het onderzoek te kunnen relateren aan de ontwikkelingen (transformatie) van het sociaal domein. Het onderzoek wordt in de eerste helft van 2018 besproken in de raad.