4.4 Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Lasten
2017

Lasten
2017
incidenteel

Baten
2017

Baten
2017
incidenteel

Programma's

1. Maatschappelijke participatie

68.024

4.088

9.791

1.022

2. Ondersteuning en zorg

114.649

1.131

8.265

0

3. Werk en Inkomen

95.645

2.493

55.530

1.529

4. Duurzame stedelijke vernieuwing

40.636

22.942

27.426

14.244

5. Beheer en onderhoud

93.597

1.111

81.479

9.137

6. Burger, bestuur en veiligheid

34.993

805

12.982

777

7. Algemene dekkingsmiddelen

59.909

4.057

337.187

1.229

Totaal programma's exclusief reserves

507.453

36.627

532.658

27.938

Mutaties reserves

Toevoegingen aan reserves

43.273

35.636

Onttrekkingen aan reserves

23.474

23.474

Totaal programma's inclusief reserves

550.726

72.263

556.132

51.412

Programma 1. Maatschappelijke participatie

Omschrijving

Lasten

Baten

Statushouders sociaal programma (incl. € 121,5 inhuur)

2.860

n

1.022

v

Sociaal wijkteam inhuur

153

n

Extra afschrijving huurlasten geactiveerd

1.076

n

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

0

n

0

v

Programma 2. Ondersteuning en zorg

Omschrijving

Lasten

Baten

WMO inhuur

1.096

n

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

35

n

0

v

Programma 3. Werk en Inkomen

Omschrijving

Lasten

Baten

Re-integratie activiteiten ESF (doeluitkering en uitgaven)

1.588

n

1.529

v

Diverse inhuur

905

n

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

0

n

0

v

Programma 4. Duurzame stedelijke vernieuwing

Omschrijving

Lasten

Baten

DSK speeltuingebouw naar Materiële vaste activa

-638

v

Intern grond naar Materiële vaste activa

715

v

Aankopen gronden

957

n

v

Verkopen gronden grondexploitaties

12.126

v

Innovatie aanpak energiebesparing huizenaanpak

872

n

160

v

Reserve grondexploitatie

10.031

n

1.243

v

Reserve grondexploitatie, tussentijdse winstneming

11.710

n

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

9

n

0

v

Programma 5. Beheer en onderhoud

Omschrijving

Lasten

Baten

Verkoop panden

3.216

v

Verkoop gronden

4.051

v

Lumpsum bijdrage Delftwijk

1.870

v

Restant boekwaarde verkopen

175

n

Diverse inhuur

715

n

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

222

n

0

v

Programma 6. Burger, bestuur en veiligheid

Omschrijving

Lasten

Baten

Uitgaven en doeluitkering RIEC

664

n

777

v

Diverse inhuur

142

n

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

0

n

0

v

Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

Lasten

Baten

Inhaal afschrijvingen activa na controle bestaan

652

n

Inhuur derden

2.277

n

Vergoeding schadeclaim

232

n

Budgetoverhevelingen

895

n

1.213

v

Overige incidentele posten < € 0,25 miljoen

0

n

16

v

Specificatie structurele mutaties in reserves

Omschrijving

Lasten

Baten

Maatschappelijk nut

7.637

n