4.2 Overzicht baten en lasten

Nr.

Programmanaam

Rekening
2016

Primaire begroting
2017

Begroting
 na wijz.
2017

Rekening
2017

Lasten (exclusief mutaties reserves)

1

Maatschappelijke participatie

67.207

54.978

68.080

68.024

2

Ondersteuning en Zorg

111.957

114.602

117.334

114.649

3

Werk en Inkomen

99.764

88.544

95.532

95.645

4

Duurz. Stedelijke Vernieuwing

41.419

48.598

50.681

40.636

5

Beheer en Onderhoud

125.391

91.994

95.050

93.597

6

Burger, Bestuur en Veiligheid

53.187

34.670

35.006

34.993

7

Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead

15.575

53.059

62.041

59.909

Totaal lasten

514.501

486.444

523.726

507.453

Baten (exclusief mutaties reserves)

1

Maatschappelijke participatie

9.537

3.174

9.494

9.791

2

Ondersteuning en Zorg

10.913

4.886

6.888

8.265

3

Werk en Inkomen

56.143

53.337

53.780

55.530

4

Duurz. Stedelijke Vernieuwing

9.521

18.263

15.780

27.426

5

Beheer en Onderhoud

87.159

70.819

77.333

81.479

6

Burger, Bestuur en Veiligheid

10.720

9.261

11.824

12.982

7

Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead

343.950

328.316

336.624

337.187

Totaal baten

527.943

488.056

511.722

532.659

Saldo (exclusief mutaties reserves)

1

Maatschappelijke participatie

57.670

51.804

58.586

58.232

2

Ondersteuning en Zorg

101.044

109.716

110.446

106.384

3

Werk en Inkomen

43.621

35.207

41.752

40.115

4

Duurz. Stedelijke Vernieuwing

31.897

30.335

34.902

13.210

5

Beheer en Onderhoud

38.232

21.175

17.717

12.118

6

Burger, Bestuur en Veiligheid

42.467

25.409

23.183

22.011

7

Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead

-328.375

-275.257

-274.582

-277.277

Totaal saldo

-13.443

-1.612

12.004

-25.207

Toevoegingen aan  reserves

35.268

7.426

19.657

43.273

Onttrekkingen aan reserves

29.433

5.933

31.350

23.474

Totaal saldo incl. mutaties reserves

-7.608

-119

311

-5.407

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Onderstaand overzicht is toegevoegd als gevolg van wijzigingen in BBV waaronder bijvoorbeeld de komst van de notitie overhead en taakvelden. De in 2016 opgestelde bijlage met taakvelden 2017 is door voortschrijdend inzicht in BBV wijzigingen niet geheel in overeenstemming met BBV.  In het overzicht van de baten en lasten is het verdelingsprincipe zoals vastgesteld in de begroting gehanteerd om de vergelijkbaarheid te blijven behouden. In onderstaand overzicht is de verdeling op basis van de Notitie Overhead van de commissie BBV gedaan om te voldoen aan de vereisten van BBV.

Overzicht van lasten en baten 2017

Begroting Lasten

Begroting

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

A. Programmakosten

1

Maatschappelijke participatie

68.080

9.494

58.586

68.024

9.791

58.232

2

Ondersteuning en Zorg

117.334

6.888

110.446

114.649

8.265

106.384

3

Werk en Inkomen

95.532

53.780

41.752

95.645

55.530

40.115

4

Duurzame Stedelijke Vernieuwing

50.681

15.780

34.901

40.636

27.426

13.210

5

Beheer en Onderhoud

93.788

67.564

26.224

92.811

71.482

21.329

6

Burger, Bestuur en Veiligheid

34.711

11.365

23.346

34.793

12.538

22.255

7

Algemeen Dekkingsmiddelen & Overhead

13.114

432

12.682

13.594

456

13.138

B. Algemene dekkingsmiddelen

5

Beheer en Onderhoud

9.698

-9.698

9.997

-9.997

6

Burger, Bestuur en Veiligheid

459

-459

444

-444

7

Algemeen Dekkingsmiddelen & Overhead

635

333.663

-333.028

-180

333.920

-334.100

C. Onvoorziene uitgaven

7

Algemeen Dekkingsmiddelen & Overhead

486

486

D. Overhead

7

Algemeen Dekkingsmiddelen & Overhead

49.366

2.599

46.767

46.253

2.810

43.443

E. Vennootschapsbelasting

7

Algemeen Dekkingsmiddelen & Overhead

1.228

1.228

Saldo baten en lasten exclusief reservemutaties

523.726

511.722

12.004

507.453

532.659

-25.206

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

19.657

31.350

-11.693

43.273

23.474

19.799

Totaal

543.383

543.072

311

550.726

556.133

-5.407