4.1 Balans

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling

182

-

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

6.246

8.644

6.428

8.644

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa met een economisch nut

402.744

408.244

Materiële vaste activa met een economisch nut waarvoor

een heffing kan worden geheven

94.922

88.804

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

102.803

90.288

600.469

587.336

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

12.461

12.470

Verstrekte leningen aan woningbouwcorporaties

1.332

1.989

Overige langlopende leningen

10.033

10.616

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

3.658

4.228

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

-

-

27.484

29.303

Totaal vaste activa

634.381

625.283

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie

18.940

8.008

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

26.970

23.039

Rekening-courant niet-financiële instellingen

4.454

3.820

Overige vorderingen

7.892

6.473

39.316

33.332

Liquide middelen

Kassaldi

132

138

Banksaldi

178

148

310

286

Overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies overheidslichamen

3.202

1.526

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

11.608

11.120

14.811

12.646

Totaal vlottende activa

73.377

54.272

Totaal ACTIVA

707.758

679.555

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserves

80.951

64.760

Bestemmingsreserves

40.511

29.328

Saldo baten en lasten

5.407

7.608

126.902

101.696

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen

15.875

17.123

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen die

specifiek besteed moeten worden

1.193

2.059

17.068

19.182

Vaste schulden

Obligatieleningen

69

69

Onderhandse leningen binnenlandse banken en financiële instellingen

474.756

485.912

Door derden belegde gelden

104

230

Waarborgsommen

65

41

474.994

486.252

Totaal vaste passiva

618.964

607.130

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter 1 jaar

Kasgeldleningen

-

Banksaldi

31.316

12.671

Overige schulden

27.098

28.492

58.414

41.163

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

22.746

25.862

Vooruit ontvangen subsidies overheidslichamen

2.525

1.849

Overige vooruit ontvangen bedragen

5.109

3.551

30.380

31.262

Totaal vlottende passiva

88.794

72.425

Totaal PASSIVA

707.758

679.555

Borg- en garantstellingen

1.616.000

1.845.000