Home

Welkom op het digitale jaarverslag en jaarrekening van de gemeente Haarlem. Hierin legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over wat er in 2017 is gerealiseerd en wat de financiële resultaten zijn. 2017 was het jaar waarin de schuld verder daalde, meer nog dan begroot. Maar een jaarverslag gaat niet alleen over geld, het gaat ook over alles wat de gemeente in het afgelopen jaar heeft gedaan in en met de stad. Er is in 2017 veel gebeurd op het gebied van wonen, duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, sport en zorg voor de burger. De Toekomstvisie 2040 is als referentiedocument vastgesteld en moet richting geven aan komende beleidskeuzes. In het jaarverslag wordt duidelijk wat er op al deze gebieden is gerealiseerd, maar ook welke ambities níet (volledig) zijn behaald. Hieruit volgt of de gemeente op koers ligt of dat bijsturing noodzakelijk is.